Daň z příjmu právnických osob


Daň z příjmu právnických osob patří k nejsložitějším daním v České republice. Od roku 1999, kdy byla až 35 procent, se postupně snižuje na dnešních 19 %. Další změny přinesla novela občanského zákoníku. Zdaňovacím obdobím pro daň z příjmu právnických osob je většinou kalendářní rok, ale jsou i další tři varianty, například hospodářský rok. Správci daně jsou místně příslušné finanční úřady. Poplatníky jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami. Novými poplatníky jsou neziskové organizace včetně poplatníků bez právní subjektivity, například svěřenecké fondy. U neziskových organizací bude záležet také na tom, zda budou mít status veřejného poplatníka – z toho jim budou plynout daňové výhody. Organizace, která takový status mít nebude, o daňové výhody přijde.

Důležité jsou odčitatelné položky

Daň z příjmů právnických osob se platí z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Podle nového občanského zákoníku jsou do těchto daní zahrnuty dědickádarovací daň. Existuje však mnoho výjimek, takže daň se například neplatí z příjmů z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtu obcí. Od daně jsou osvobozeny například členské příspěvky, příjmy z nájemného z bytů a garáží patřících bytovým družstvům, příjmy plynoucí z odpisů závazků při oddlužení, příjmy z některých dividend. Důležité jsou také odečitatelné položky. Například se odečítá 100 % nákladů, které poplatník vynaložil na prokazatelný výzkum a vývoj. Je důležité vědět, u jakých příjmů se uplatní daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby či osvobození od daně.