Daň z přidané hodnoty (DPH)


Daň z přidané hodnoty se platí při nákupu zboží či služeb, pokud je dodavatel plátcem této daně. Odvádí daň z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, tedy z toho, kolik k původní hodnotě přidá. To je princip DPH. Tato daň z přidané hodnoty tvoří jednu z nejdůležitějších daní státního rozpočtu. Ve skutečnosti se to děje tak, že subjekt platí dodavatelům cenu včetně této daně a při prodeji dál dostává zaplaceno za zboží včetně této daně. Do státního rozpočtu pak odvede rozdíl mezi obdrženou a zaplacenou daní. Během tohoto procesu přidal zboží určitou hodnotu, a z té pak odvede daň.

Problematika DPH je poměrně složitá

U problematiky daně z přidané hodnoty je důležité osvojit si některé pojmy, s nimiž pracuje zákon o DPH, například o režimu přenesení daňové povinnosti neboli revers chargé. Ten znamená, že povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění. Týká se to jen některých typů činností, například při dodání zlata či při převodu povolenek na emise skleníkových plynů.

Dalšími důležitými pojmy jsou například osoba registrovaná, povinná či identifikovaná osoba. Problematika DPH řeší například krácení nároku na odpočet, vypořádání nároku na odpočet, otázky ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň a zabývá se i identifikací nespolehlivého plátce.

Novinkou jsou elektronická přiznání DPH

Od ledna 2014 se mění forma placení daně z přidané hodnoty. Všichni plátci DPH musí podávat daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání a hlášení včetně příloh pouze elektronicky. A stejně tak elektronicky musí podávat přihlášku k registraci za plátce DPH i oznámení o změnách registračních údajů. Výjimku tvoří pouze plátci daně z přidané hodnoty – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 milionů korun a nemají zákonem stanovenou povinnost podávat přiznání elektronicky. Cesta elektronického podání je přesně daná, ale Finanční správa připravuje i další možnost elektronického podávání DPH – pomocí přihlášení do datové schránky podatele s ověřenou identitou.