Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob je přímou daní a týká se všech fyzických osob, které mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují, což znamená, že zde pobývají alespoň 183 dnů v kalendářním roce. Pak musí platit daně z příjmů ze zdrojů v ČR i ze zdrojů v zahraničí. Předmětem daně z příjmu fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky. To jsou například příjmy z pracovněprávního poměru, příjmy za práci členů družstev. Dále jsou to příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku či pronájmu. Nově se do této daně přesunuje daň dědická a darovací.

Je důležité například vědět, kdy uplatnit slevu na dani

Výpočet daně se týká zdaňovacího období, což je pro daň z příjmu fyzických osob kalendářní rok. Správcem daně je obvykle místně příslušný finanční úřad. Pro správné vyplnění daňového přiznání je nutné znát pojmy jako je rezident, superhrubá mzda, správně určit nezdanitelnou část základu daně, využít odčitatelné položky, uplatnit slevu na dani, daňové zvýhodnění a vědět, co je osvobozeno od daní. To jsou například příjmy z příležitostného pronájmu movitých věci. Někdy díky slevám nejenže žádnou daň nezaplatíte, ale získáte od státu něco navíc. To je tzv. daňový bonus. Pro roky 2013 až 2015 se platí nově solidární daň. Platí ji poplatníci, jejichž roční příjem překročí strop pro platbu důchodového pojištění.

Zvyšují se limity pro osvobození od daně

Také daň z příjmu fyzických osob prošla úpravami a tyto změny platí od ledna 2014. Například příjmy z důchodů a penzí, které přesáhnou ve zdaňovacím období částku 840 000 korun, jsou od daně osvobozeny. U závislé činnosti se příjmy, které podléhají dani vybírané srážkou, zvyšují z původních 5 000 Kč na 10 000 Kč měsíčně, ale jde o příjmy z dohod o provedení práce. Zvyšuje se také limit na 10 000 Kč u příjmů autorů podle autorského zákona zdaňovaných srážkovou daní. Také u ostatních příjmů se zvyšuje hranice pro osvobození od placení daní u jednorázových nahodilých příjmů na 30 000 Kč. U odčitatelných položek se zvedla maximální hodnota darů na 15 % ze základu daně. Ale zdaňovat se budou v rámci daně z příjmu fyzických osob například věci či úhrady pořízené z příspěvků spolků (dříve občanských sdružení), například kostýmy, dresy či příspěvky na školní výlet.